FizickeP bnsFizičke pripreme

Predstavljaju jedinstven program rada, gde svaki igrač ima mogućnost da izabere odgovarajući program u skladu sa stanjem treniranosti i sportske forme igrača. Program se sastoji iz sledećih struktura fizičke pripreme:

a) a) Razvijanje motoričkih sposobnosti (posle prepodnevnog ili popodnevnog treninga u zavisnosti sposobnosti koja se razvija,metode koja se koristi u trenažnom procesu, obima i inteziteta treninga i rednog broja dana trenažnog procesa jedne smene kampa –trajanje 60 min, obim treninga je minimum 6 treninga.


b ) Unapređenje i održavanje specifičnih motoričkih sposobnosti — prepodnevni trening (stadion ili staza, teretana, sala), popodnevni trening — poboljšanje i održavanje motoričkih sposobnosti i njihovo razvijanje i uklapanje sa tehničko-​taktičkim elementima odbojkaške igre.

c ) Poboljšanje i održavanje motoričkih sposobnosti — akcenat je na kondicionoj pripremi prikaznim treninzima, teoreskoj pripremi igraca bez velikog aspekta na tehničko-​taktičke elemente, cilj je da se sportista ili sportiskinja u dovoljnoj meri obuče da mogu svoje motoričke sposobnosti razvijati i samostalno, radeći individualno tokom sezone, s tim u vezi i prepodnevni i popodnevni trenig na kampu bi bili usmereni unapređenju i održavanju motoričkih sposobnosti u nesto manjem obimu sa kombinacijom tehničko-​taktičkih elemenata, cilj je prvenstveno kondiciona priprema igraca gde bi nakon završetka priprema svaki igrac dobio svoj program rada, odnosno preporuke i savete na kojim sposobnostima i na koji način i u kom periodu tokom sezone igrac moze samostalno raditi na usavršavanju i održavanju sopstvenih motoričkih sposobnosti, sve u cilju prevencije od povreda,kao i dostizanja modelnih karakteristika vrhunsih odbojkaša i odbojkašica.

d ) Plan i program treninga usmerenih razvoju motoričkih sposobnosti ali isključivo po želji naravno uz dogovor sa trenerom i na osnovu baterije testova kojom ćemo utvrditi neko trenutno stanje i uporediti sa standardizovanim normama za odbojkaše i odbojkašice, naravno u zavisnoti od uzrasta, pola i konstitucije, pozicije u timu i sl.


Takođe u saradnji sa profesorom sporta Petrom Novkovićem i njegovim saradnicima, moguće je napraviti namenski program za svakog igraca, koji bi izgledao ovako:


1 Fiz­ičke pripreme igrača u zav­is­nosti od uzrasta, pola i konstitucije

2 Pro­gram fiz­ičke pripreme igrača od 16-​te godine pa nadalje

3 Pripreme igrača od 10-​te godine pa na dalje

4 Priprema igrača za sezonu

5 Opo­ravak posle povreda

6 Pro­gram opo­ravka — upitnik

***********


1. Fizička priprema igrača


- razvoj brzine ( brz­ina reak­cije, brz­ina poje­d­i­nac­nog pokreta, frekven­cija pokreta)
- razvoj agilnosti
- razvoj pokretljivosti
- rad u teretani-​prikazni tren­inzi
- rad na aer­ob­noj kom­po­nenti gde je ener­get­ska kom­po­nenta anaer­obnog usmerenja
- kom­bi­nacija razvoja speci­fic­nih motorickih sposob­nosti u kom­bi­naciji sa tehničko-​tatktičkim ele­men­tima igre
- ishrana
- pre­poruke
- saveti


2. Pro­gram fiz­ičke pripreme za igrače od 16-​te god pa do vrhun­skog senorskog uzrasta

- zav­isi od želja i mogućnosti samog sportiste ili sportiskinje 
- testi­ranje
- antropometri­jske mere
- uzrast
- pol
- pozi­cija u timu 
Min­i­malno tra­janje tre­nažnog procesa je 10 dana, ostalo je sve stvar dogov­ora
–unapred­jenje i održa­vanje speci­fič­nih motoričkih sposob­nosti u kom­bi­naciji sa tehničko-​taktičkim ele­men­time igre
- poboljšanje aer­ob­nih sposob­nosti (aer­obna moć, aerobni kapacitet.…)
- poboljšanje anaer­ob­nih sposob­nosti (anaer­ob­nih laktatnih-​laktatna tol­er­an­cija, anaer­ob­nih alak­tat­nih 
* Razvoj snage (maksimalne, eksplozivne, brzinske, izdržljivosti snage)
* razvoj sile
* Razvoj brzine (brz­ina reakcije, brzina poje­d­i­načnog pokreta, frekvencija pokreta)
* Razvoj flek­si­bil­nosti(pokretrljivost)
* Razvoj koor­di­nacije
* ravnoteža
* pro­pri­o­cep­cija
* pre­poruke i saveti


3. Pripreme igrača od 10-​te godine starosti — akce­nat na motoričkim sposob­nos­tima


- razvoj koor­di­nacije
- ispravl­janje tehnike trčanja
- razvoj brine i agilnosti kroz igru
- pro­gram vežbica za jačanje leđne musku­la­ture sve u cilju pokušaja otk­lan­janja defor­miteta leđa ( skolioza,lordoza,kifoza.…)
- pro­gram vežbica za jačanje trbušne muskulature, ruku i ramenog pojasa
- pro­gram vežbica za jačanje don­jih ekstrem­iteta
- pre­poruke i saveti


4. Pripreme igrača za sezonu


- reg­ulisanje telesne mase
–pred­pripremni period –adaptacija na pripreme na klup­skom nivou za nas­tu­pa­juću sezonu
- priprema sportista,podizanje sportske forme do tak­mičarskog nivoa — uključi­vanje u tak­mičarski period
- poboljsanje motoričkih sposob­nosti:
* poboljšanje aer­ob­nih i anaer­ob­nih sposob­nosti
* poboljšanje pokretljivosti

- rad na tehničko-​taktičkim ele­men­tima
- opo­ravak
- pre­poruke i saveti


5. Oporavak posle povreda

- dozvola lekara ili speci­jal­iste da sportista može početi sa laganim treningom
- uvođenje sportiste ili spotriskinje u tre­nažni pro­ces posle povrede:
- skočnog zgloba ( dis­torz­ija ili uganuće, luk­sacije ili iščašenja,frakture ili preloma)
- zgloba kolena ( povrede meniskusa, povrede pred­njih i zad­njih ukrstenih ligamenata,medijalnog i kolat­er­alnog lig­a­menta)
- povrede leđa ( jačanje leđnje i trbušne musku­la­ture)
- povrede vratnog dela kič­menog stuba
–povrede zgloba ramena i lakta
1. Anatom­ska adaptacija tetivno-​zglobnog aparata
2. Podizanje nivoa motoriških sposob­nosti do opti­mal­nih vred­nosti u zav­is­nosti od uzrasta ‚pola,pozicije u timu i sl.
3. Podizanje nivoa tehničko-​tatktičkih sposob­nosti za određeni sport 
4. Osposobl­ja­vanje igrača ili igračice za tre­nažni pro­ces putem inte­gralne pripreme
5.Preporuke i saveti


6. Program oporavka 


- upit­nik 
- ste­pen povrede
- obostrana sarad­nja između tren­era i spostiste ili sportiskinje